Wildlife - Ron Gordon

" This Is My Turf "

Bison , Teton National Park