Landscapes - Ron Gordon

" Seeing Double " Wichita Mountains Wildlife Refuge