Landscapes - Ron Gordon

" Oxbow Bend " Teton National Park